Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Thà Đui Mà Giữ Đạo Nhà, Còn Hơn Có Mắt Ông Cha Không Thờ

Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ

Dầu đui mà khỏi danh nhơ
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình

Dầu đui mà đặng trọn mình
Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu

***

Sáng chi theo thói tha cầu
Dọc ngang chẳng đoái trên đầu có ai

Sáng chi đắm sắc tham tài
Lung lòng nhân dục mang tai họa trời

Sáng chi sàm nịnh theo đòi
Nay vinh mai nhục mang lời thị phi

Sáng chi nhân nghĩa bỏ đi
Thảo ngay chẳng biết, lỗi nghì thiên luân

Thấy rồi muôn việc trong trần
Xin còn hai chữ “tâm thần” ở ta.

-----
Bài thơ: Thà Đui
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

-----------------------------------

NGẪM - GÓC SUY NGẪM - NGẪM VỀ CUỘC SỐNG
https://www.ngam.com.vn/
Tiktok: NGẪM
Youtube: NGẪM